2009/2010

 • Turčiansky Peter (r.k. kostol sv. Petra, KN 78, horizont stredovekého osídlenia, október 2009, Investor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť T. Peter)
 • Malé Dvorníky (IBV – technická vybavenosť, KN 346/5, október 2009, Investor: Obec Malé Dvorníky)
 • Žilina, Kalinčiakova ul. (KN 404/1,2, stavba diecézneho centra, október – november 2009, Investor: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza)
 • Diaľnica D1-úsek Hubová – Ivachnová (sledovanie výkopových prác, sondážny výskum, plošný výskum lokalít: Likavka, pol. Predný lán (sídlisko púchovskej kultúry), Lisková, pol. Za Mníchom (sídliskové nálezy 12.-14. stor.), 2009-2010, Investor: Mota Engil Central Europe SR)
 • Modernizácia železničnej trate- úsek Nové Mesto n/Váhom – Púchov, I. a II. etapa (február – august 2010, Investor: OHL ŽS, a.s.)
 • Rajec (Nám. SNP- rekonštrukcia námestia, mestský urbanizmus (18.-20. stor.), jún – október 2010, Investor: Mesto Rajec)
 • Veľký Lapáš (IBV 12 rodinných domov, KN 424/58, júl 2010, Investor: KS Group s.r.o., Nitra)
 • Kremnické Bane (stavba rodinného domu, september – október 2010, Investor: Ing. Šmáriková)
 • Rajecké Teplice (Námestie SNP- stavebné úpravy a novostavba,  september 2010, Investor: Mesto Rajecké Teplice)
 • Dolný Kubín (rekonštrukcia námestia P.O. Hviezdoslava – I. etapa, september  – november 2010, Investor: Mesto Dolný Kubín)
 • Ilava (rekonštrukcia parku a komunikácií CMZ v Ilaveseptember – október 2010, Investor: Mesto Ilava)
 • Dolné Vestenice (stavba výrobnej haly, október 2010, Investor: SaarGummi Slovakia, s.r.o.)
 • Výskum pri výstavbe 12-tich fotovoltaických elektrárni (rôzne lokality) (jeseň 2010-jar 2011, Investor: ELVOSOLAR a.s.)
 • Jakubovany (stavba fotovoltaickej elektrárne, sídliskové nálezy (pravek?), október 2010, Investor: Wide Access, s.r.o.)
 • Spišská Nová Ves (obnova NKP, sídlo Múzea Spiša v SNV, november – december 2010, Investor: Múzeum Spiša v SNV)
 • Dolné Štitáre (IBV – 27 RD Dolné Štitáre, časť Dolné Mokriny, november 2010, Investor: AKROPOLIS invest s.r.o.)
 • Liptovský Mikuláš – Stošice (obytný súbor Stošice západ, splašková kanalizácia, november – december 2010, Investor: Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.)
 • Holíč (Polyfunkčné objekty – novostavba, Radové garáže – novostavba – I. časť, november 2010 – rok 2011, Investor: Jaroslav Iglár)
 • Kremnica (osadenie pamätníka kráľa Karola Róberta z Anjou, november 2010, Investor: SOS Kremnica o.z.)