Spoločnosť

História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.

História je učiteľkou života.

(Marcus Tullius Cicero)

Via Magna – jedna z najvýznamnejších historických obchodných ciest, ktoré prechádzali územím našej vlasti, má korene už v praveku. Stáročia spájala ľudí rôznych krajov, strategicky prispievala k hospodárskemu rozvoju, k prijímaniu nových svetonázorov. Toto všetko vplýva na charakter našej spoločnosti, ktorá prijala meno tejto významnej cesty za svoje. V jej odkaze nachádzame podnety pre našu činnosť a ciele.

Priestor: Via Magna spájala sever s juhom, východ so západom. Týmto je jasne vymedzený rozsah činností a záujmov spoločnosti VIA MAGNA s.r.o. Priestor pôsobenia spoločnosti taktiež neostáva ohraničeným územím Slovenska, ale zameriava svoje pôsobenie na celú Európu.

Čas: Via Magna je známa ako stredoveká a novoveká obchodná cesta, ale výsledky archeologických výskumov dokázali, že má korene už najstarších obdobiach našej histórie. Skúmanie a ochrana kultúrneho dedictva od najstarších čias po súčasnosť je hlavný cieľ spoločnosti VIA MAGNA s.r.o

Via Magna – myšlienkový most: VIA MAGNA s.r.o. prispieva k šíreniu moderných prístupov v skúmaní, ochrane a prezentácii  kultúrneho dedičstva so zameraním na archeológiu. Najväčší dôraz kladie na prenos znalostí, vývoj nových foriem prezentácií, predovšetkým formou medzinárodných projektov, kde spolupracuje s poprednými zahraničnými inštitúciami.

Obchod: Via Magna bola obchodná cesta. VIA MAGNA s.r.o. je súkromná spoločnosť zameraná na obchodno-poradenskú a vedeckú činnosť v oblasti vykonávania archeologických výskumov a prieskumov. VIA MAGNA s.r.o. sa snaží byť dôveryhodným obchodným partnerom. Preto, ku každému projektu pristupujeme transparentne a zodpovedne, tak aby sme čo najefektívnejšie využili naše odborné poznatky a skúsenosti.