Slovak legislation

Zákon z 23. septembra 2005 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva

Zákon č. 49/2002 Z.z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu

Ustanovenie § 127 stavebného zákona č. 50/1976

Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva

Zákon č. 479/2005 Z. z. Vyhláška č. 253/2010 Z. z.

Zákon 208/2009 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

Zákon z 23. septembra 2005 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon 208/2009 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva

Zákon č. 49/2002 Z.z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu Ustanovenie § 127 stavebného zákona č. 50/1976

Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva

Zákon č. 479/2005 Z. z. Vyhláška č. 253/2010 Z. z.